سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌ 
ریاست موسسه 
 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
مدرسه‌ حقانی‌ 
عضویت در‌ هیأت‌ مدیرة‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
بنیاد فرهنگی‌ باقر العلوم‌ 
موسس  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
عضو 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فلسفتنا 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مباحث‌ قرآني‌، تفسير  
تدریس 
مدرسه‌ حقانی‌ 
مدرس 
 
 
فلسفه‌، تفسیر و اخلاق‌  
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
------