دروس فلسفه
60 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تا کنون دو بار تجدید چاپ شده و چاپ دوم آن در سال 1375 با شمارگان 3300 نسخه، به کوشش پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى صورت گرفته است. محتواى این کتاب با توجه به کمبودها و نارسایى هاى موجود در تدریس فلسفه و پژوهش هاى فلسفى و به منظور چاره اندیشى براى رفع آنها ترتیب یافته است. مهم ترین این نارسایى ها، چنان که استاد در مقدمه چاپ اول آورده اند، از این قرار بوده است: کمبود کتاب هاى درسى که به منظور تدریس و با رعایت اصول تعلیم و تربیت نگارش یافته باشد، پیچیدگى و اغلاق بیش از اندازه کتاب هاى فلسفى، طرح پاره اى از مسائل که چندان کاربردى در زمینه تحقیق در مسائل عقیدتى ندارند، فقدان کیفیت مطلوب در طرح مسائل ضرورى به گونه اى که دانشجو هدف از طرح آنها را درک کرده، روش بهره گیرى از آنها را در موارد حاجت بیاموزد، و بالاخره رکود و توقف حرکت تکاملى فلسفه. براى رفع کمبودها و نارسایى هاى مزبور، استاد مصباح مجموعه اى از مسائل مهم فلسفى را که نقش اساسى ترى در تبیین مبانى عقیدتى دارند، برگزیده و با رعایت ترتیب منطقى، براى جمعى از طلاب حوزه علمیه قم به سبک نوینى تدریس کرده اند. این شیوه عرصه را براى انتقادات و تصحیحات صاحب نظران مى گشاید و این ایستایىِ عارضى را برطرف مى سازد، و پویایى و بالندگى را به فلسفه اسلامى بازمى گرداند، و نیز قدمى است در راه تسهیل آموزش فلسفه و توسعه فرهنگ اسلام و انقلاب. این درس ها به همت برخى از شرکت کنندگان نگارش یافته و بعد از بازنگرى استاد، در قالب این کتاب به طبع رسیده است. این کتاب یک دوره مختصر، ولى کامل از مسائل بنیادین فلسفى است که شالوده برهان هاى عقلى براى اثبات مسائل عقیدتى را تشکیل مى دهند. در این اثر پس از تعریف فلسفه، ابتدا بحث شناخت و معرفت شناسى، و بعد مباحث وجودشناسى (هستى شناسى) مطرح مى شود و این روند تا پایان بحث حرکت جوهرى ادامه مى یابد.