تأملاتی در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی
58 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : متین ) تابستان و پاییز 1378 - شماره 3 و 4 )(94 صفحه - از 7 تا 100)
تعداد شرکت کننده : 0

اشاره: آنچه در پی می‏آید برآمده از چند نشست مستقل یا مصاحبه علمی با استادان محترم، آقایان اسداللّه‏ بیات، عبدالکریم سروش، محمدتقی مصباح یزدی و محمد موسوی بجنوردی است. در واقع این میزگرد، متنی بازسازی شده و حاصل تلخیص و ویرایش گزینشی و دسته‏بندی موضوعی پاره‏ای از پاسخهایی است که این استادان محترم، هر یک در نشستی مستقل به پرسشهای گروههای علمی مصاحبه‏کننده که خود غالباً از استادان و صاحبنظران حوزه‏های مرتبط با موضوع بوده‏اند، ارائه نموده‏اند. این پرسشها لزوماً در محورهای کاملاً مشترک و یا به شکل و صورت واحدی طرح نشده‏اند. تفاوت و پیگیری آنها و سمت‏وسویی که هر یک از آنها در مصاحبه یافته است متناسب با فضای مختلف هر یک از مصاحبه‏ها و نیز ترکیبهای گوناگون مصاحبه‏گران است. در هر یک از این مصاحبه‏ها محورهای متنوعی مورد بحث قرار گرفته است، اما به تناسب موضوع کانونی این پژوهشنامه متین، مباحثی که در هر مصاحبه با محور اندیشه سیاسی طرح شده است، پس از تلخیص، در این میزگردِ بازسازی شده، گنجانده شده است. متن کامل و اصلی این مصاحبه‏ها که مرتبط با همایش بین‏المللی تبیین انقلاب اسلامی و از طریق اعضا و همکاران محترم کمیته علمی آن همایش صورت پذیرفته است، در مجموعه مستقلی از سوی دبیرخانه این همایش منتشر خواهد شد.... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی